Շինարարություն / Ավտոմոբիլային ճանապարհներ

«Ճանապարհ» ընկերությունը ճանապարհաշինական ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների և մեքենա-սարքավորումների օգտագործմամբ իրականացնում է ավտոմոբիլային ճանապարհների և քաղաքային փողոցների կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման և նորոգման աշխատանքներ, մասնավորապես`

Հողային աշխատանքների իրականացում, մասնավորապես` բուսական շերտի հեռացում, հանույթի և լիցքի իրականացում, հողային պաստառի և շեպերի հարթեցում:

Արհեստական կառուցվածքների` ջրթող կառուցվածքների (խողովակներ, կամուրջներ), ջրնետների, կողային վաքերի, հենապատերի կառուցման և գաբիոնների իրականացման աշխատանքներ:

Ինժեներական կոմունիկացիաների` հեղեղատար կոյուղու, անձրևընդունիչների, կենցաղային կոյուղիների, ջրատարների կառուցում:

Նոր ճանապարհային պատվածքի շերտերի իրականացում:

Ճանապարհային պատվածքի ծածկի ֆրեզում (քերում) և ասֆալտապատում:

Ավտոմոբիլային ճանապարհների անվտանգության էլեմենտների տեղադրման և կահավորման աշխատանքներ:

Ցանկացած տիպի բետոնյա աշխատանքների իրականացում: